Exam News

ข่าวการจัดสอบ

เลื่อนการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 3 ปี 2564

1 ต.ค. 2564

ติดต่อสอบถาม 065-478-5107 หรือ 065-539-3016 ในวันและเวลาราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

19 ส.ค. 2564

ติดต่อสอบถาม 065-478-5107 หรือ 065-539-3016 ในวันและเวลาราชการ

ชี้แจงเกี่ยวกับผู้สมัครสอบที่เลื่อนสอบจากครั้งที่ 1 ปี 2563

1 มิ.ย. 2564

ติดต่อสอบถาม 065-478-5107 หรือ 065-539-3016 ในวันและเวลาราชการ

ตำราระบบบำบัดมลพิษ

31 พ.ค. 2564

รายละเอียดสถานที่จำหน่ายตำราระบบบำบัดมลพิษ

เครื่องคิดเลขที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

31 พ.ค. 2564

กรุณาเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วยตนเอง

คำชี้แจงการเข้าห้องสอบ: แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

3 ก.ย. 2562

โปรดแต่งก่ายให้สุภาพเรียบร้อย

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.