Rules

ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

 • สอบภาคเช้า ประตูเปิด 08.30 น. เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น.
 • ใช้บัตรประชาชนแสดงตนเท่านั้น ห้ามใช้บัตรอื่นแสดงตนในการเข้าห้องสอบ
 • แต่งกายสุภาพ ห้ามใส่รองเท้าแตะ, ชุดกีฬา
 • ตรวจสอบชื่อและที่นั่งสอบที่ด้านหน้าห้อง ก่อนเข้าห้องสอบ
 • เตรียมปากกาสีน้ำเงิน/ดำ และดินสอที่มีความเข้มไม่ต่ำกว่า 2B เข้าห้องสอบ โดยใช้ปากกาเขียนชื่อและข้อมูลที่หัวกระดาษคำตอบ และใช้ดินสอแรเงาลงใน . ที่เลือก
 • ห้ามเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ
 • อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีฟังก์ชันเสริมทางเรขาคณิตเท่านั้นในการใช้ในห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข/เครื่องคำนวณที่สามารถบรรจุโปรแกรม หรือตัวอักษร เพื่อใช้ในการสื่อสารได้เข้าห้องสอบเด็ดขาด
 • ศูนย์สอบฯ ไม่มีบริการรับฝากของระหว่างการสอบ ขอเตือนให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ศูนย์สอบฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการสูญหายจากการกระทำดังกล่าว
 • ไม่อนุญาตให้จด บันทึก ข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับวิชาที่สอบเข้าไปในห้องสอบและ/หรือนำออกจากห้องสอบ
 • ห้ามพูดคุย หรือซักถามระหว่างผู้เข้าสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าทุจริตในการสอบ
 • ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา 30 นาที
 • ผู้เข้าสอบที่ประสงค์จะส่งกระดาษคำตอบก่อนหมดเวลาสอบ ให้ยกมือแจ้งผู้คุมสอบ เพื่อให้ผู้คุมสอบเก็บกระดาษคำตอบ ทั้งนี้ ห้ามผู้เข้าสอบลุกออกจากที่นั่งก่อนที่ผู้คุมสอบจะเก็บกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ก่อนหมดเวลา 30 และ 10 นาที ผู้คุมสอบจะประกาศเวลาที่เหลือให้ผู้เข้าสอบทราบ
 • ถ้าผู้คุมสอบพบการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ ของผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบจะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการไม่ดำเนินการตรวจคำตอบให้ผู้เข้าสอบรายนั้นๆ นอกจากนี้จะมีการตัดสิทธิ์ตามบทลงโทษที่กำหนด
 • ผู้เข้าสอบสามารถรับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่หน้าห้องสอบภายหลังการสอบ
 • กรณีผู้สมัครสอบขาดสอบ ถือว่าสอบไม่ผ่านในครั้งนั้น
 • กรณีผู้เข้าสอบใช้เอกสารปลอมในการสมัครสอบ จะมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารตามกฎหมาย
 • หากพบว่าผู้เข้าสอบจด บันทึก สูตรคำนวณหรือข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับรายวิชาที่สอบเข้าห้องสอบ จะถือว่าทุจริตในการสอบ และหมดสิทธิ์สอบเป็นระยะเวลา 3 ปี
 • หากพบว่าผู้เข้าสอบเปิดโน้ต สูตร บันทึก, ข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับวิชาที่สอบ หรือรับโน้ต, สูตร, บันทึกข้อความใดๆ จากผู้เข้าสอบอื่นในห้องสอบ จะถือว่าทุจริตในการสอบ และหมดสิทธิ์สอบเป็นระยะเวลา 5 ปี
 • ผู้ที่ไม่สามารถมาสอบได้ในวันและเวลาที่สอบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 7 วันก่อนสอบ

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระเงิน

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.