ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 

ผู้สมัครสอบต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) เท่านั้น

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนี่ง ตามเงื่อนไขด้านล่างดังนี้


1) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
     หรือ วิศวกรรมสุขาภิบาล
     หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาสิ่งแวดล้อม

2) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)
     หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาใดๆ ที่มีวิชาเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
     (ตามที่กรมโรงงานฯ เห็นชอบ)

3) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)
     หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาใดๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ
     จากหน่วยงานฝึกอบรมที่กรมโรงงานฯ รับรอง

หมายเหตุ:
1) ผลการตัดสินคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบของกรมโรงงานฯ ถือเป็นข้อยุติ
2) ข้าราชการกรมโรงงานฯ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ

3) ผู้ที่จะสมัครต้องมีใบสำเร็จการศึกษาที่ระบุวันที่จบแล้วเท่านั้น
    หากยังไม่ได้มีการระบุวันที่จบจะไม่สามารถสมัครสอบผู้ควบคุมได้

  ตัวอย่างรายวิชาที่สามารถนำมานับหน่วยกิตได้ ดาวน์โหลด
หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com