ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระเงิน

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.

คำชี้แจง ใบสมัครสอบและเอกสารการชำระเงิน

  • ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารชำระค่าธรรมเนียมตามช่องทางที่สะดวก เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น
  • ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ รอบที่ 3/2564 สามารถดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม และส่งเอกสารสมัครสอบมาตรฐานได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น หากการดำเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งข้างต้นเกินระยะเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ รอบนั้นๆ
  • การส่งเอกสารมี 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น งดการส่งเอกสารด้วยบริษัทขนส่งอื่นๆ เนื่องจากปัจจุบันศูนย์สอบมาตรฐานฯ ดำเนินการภายใต้คำสั่งปิดสถานที่ทำการ อาจส่งผลให้ไม่สามารถนำส่งเอกสารมายังศูนย์สอบมาตรฐานฯ ได้ และหากเอกสารถูกส่งคืนต้นทาง ผู้สมัครต้องดำเนินการส่งใหม่อีกครั้ง
  • การชำระค่าธรรมเนียมมี 2 ช่องทาง ได้แก่ ชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยเอกสารที่ต้องดาวน์โหลด “เอกสารชำระเงิน” และ ชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Mobile Banking สำหรับธนาคารที่รองรับระบบนี้มีจำนวน 7 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพและธนาคารทหารไทยธนชาต โดยเอกสารที่ต้องดาวน์โหลด “เอกสารชำระเงินผ่านมือถือ” จากนั้นให้นำสแกนบาร์โคดหรือคิวอาร์โคดผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่ท่านต้องการ เพื่อชำระค่าธรรมเนียมผ่านมือถือ
  • ขั้นตอนการสมัครสอบมาตรฐานฯ และการชำระค่าธรรมเนียมอย่างละเอียด

Application

ใบสมัครสอบ

payment

เอกสารชำระเงิน

Mobile Payment

เอกสารชำระเงินผ่านมือถือ

Check List

ใบตรวจสอบเอกสาร

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระเงิน

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.