การสอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562 กรุณาติดต่อภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003

 
 ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
ประกาศรายชื่อ
 

สำรวจผู้สมัครที่ต้องการให้จัดสอบ
ในระดับภูมิภาค

ประเภท
บำบัดมลพิษน้ำ
บำบัดมลพิษอากาศ
จัดการกากอุตสาหกรรม
ชื่อ
นามสกุล
จังหวัด
เบอร์โทร
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ประเด็นถาม-ตอบที่พบบ่อย
 

ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ) หรือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) แต่ไม่ใช่สาขาสิ่งแวดล้อม หรือ สุขาภิบาล มีสิทธิ์สอบหรือไม่?

ผู้สมัครมีสิทธิ์สอบ เมื่อผู้สมัครต้องมีวิชาเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หรือ ผู้สมัครต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประเภทที่ สมัครสอบ จากหน่วยฝึกอบรมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง (หากหน่วยกิตด้านสิ่งแวดล้อมไม่ครบ หรือผ่านการอบรมจากหน่วยฝึกอบรมที่กรมโรงงานฯ ไม่รับรอง ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์สอบทันที)

 

ผู้สมัครที่มีวิชาเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม มากกว่า 18 หน่วยกิต และ/หรือ ผ่านการฝึกอบรมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง แต่มีวุฒิปริญญา เป็นด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ) หรือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) มีสิทธ์สอบหรือไม่ ?

ไม่มีสิทธ์สอบ เพราะ คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ วท.บ หรือ วศ.บ เท่านั้น

 

ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ) หรือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) แต่ไม่ใช่สาขาสิ่งแวดล้อม หรือ สุขาภิบาล และมีวิชาเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 18 หน่วยกิต แต่กำลังเรียนต่อปริญญาโท/เอก ทางด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่จบ (นับถึงวันส่งใบสมัครสอบวันสุดท้าย) มีสิทธิ์สอบหรือไม่?

ไม่มีสิทธ์สอบ เพราะกรมโรงงานฯ จะไม่นับหน่วยกิตที่ผ่านการสอบ ในระดับปริญญาโท/เอก หากยังไม่จบในระดับปริญญานั้นๆ

 

ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ) หรือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) แต่ไม่ใช่สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสุขาภิบาล และมีวิชาเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 18 หน่วยกิต และได้ฝึกอบรมกับหน่วยงานฝึกอบรมที่กรมโรงงานฯรับรอง แต่ผลการทดสอบจากหน่วยฝึกอบรมยังไม่ประกาศ หรือยังไม่ได้รับ ประกาศนียบัตรการผ่านการฝึกอบรม จากหน่วยฝึกอบรม ผู้สมัครมีสิทธ์สอบหรือไม่?

ไม่มีสิทธ์สอบในครั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการรับรองผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยฝึกอบรมที่กรมโรงงานรับรองก่อน จึงจะสามารถสมัครได้

 

ทำไมผู้สมัครที่ผ่านการอบรมบางท่าน ถึงไม่ผ่านการพิจารณา?

เนื่องจากผู้สมัครไม่ผ่านการสอบจากหน่วยฝึกอบรม หรือ หน่วยฝึกอบรมนั้นๆ ไม่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานฯ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยฝึกอบรมที่กรมโรงงานฯ มีดังนี้

1. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
2. สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
5. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1, 2,

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com