Description

รายละเอียดการสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบมาตรฐานฯ และการชำระค่าธรรมเนียม
1. ตรวจสอบคุณสมบัติ

ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

 1. ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 2. ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขด้านล่าง ดังนี้
 3. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาสิ่งแวดล้อม
  สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาใดๆ ที่มีวิชาเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ ซึ่งวิชาที่สามารถนำมานับหน่วยกิตได้ต้องเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรมเท่านั้น
  สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาใดๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษจากหน่วยงานฝึกอบรมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง


** กรณีผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนดทั้ง 2 ข้อ ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ และผลการตัดสินคุณสมบัติผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และศูนย์สอบมาตรฐานฯ ถือเป็นข้อยุติ **

2. สมัครสอบออนไลน์

สมัครสอบออนไลน์ที่ www.ehwm-exam.com เลือกหัวข้อ “ลงทะเบียน->สมัครสอบ” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทำการบันทึกข้อมูล เนื่องจากผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ จะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้หลังจากบันทึกข้อมูล

3. การชำระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบมาตรฐานฯ วิชาละ 1,000 บาท/วิชา ซึ่งไม่รวมกับค่าธรรมเนียมธนาคารทั้งนี้ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารชำระค่าธรรมเนียมตามช่องทางที่สะดวก โดยช่องทางในการชำระค่าธรรมเนียมมี 2 ช่องทาง ดังนี้

3.1 ชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ที่ประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสารชำระค่าธรรมเนียม โดยเลือกหัวข้อ “ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระเงิน ->กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน-> เอกสารชำระเงิน (PAYMENT)” แล้วนำไปชำระค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หลังการชำระค่าธรรมเนียมเสร็จสิ้น ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ควรตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยธนาคาร โดยสังเกตที่ REF 1 ต้องตรงกับเลขที่ของผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ และ REF 2 ต้องตรงกับวิชาที่ท่านสมัครสอบ
3.2 การชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Mobile Banking
ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ที่ประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Mobile Banking ดาวน์โหลดเอกสารชำระค่าธรรมเนียม โดยเลือกหัวข้อ “ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระเงิน ->กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน-> เอกสารชำระเงินผ่านมือถือ (MOBILE PAYMENT)” ทำการสแกนบาร์โคดหรือคิวอาร์โคดผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อชำระค่าธรรมเนียม สำหรับธนาคารที่รองรับจำนวน 7 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อผู้ให้บริการต้องแสดงชื่อ “จุฬาฯ หรือ CHULA ชื่อใดชื่อหนึ่ง” ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพและธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อผู้ให้บริการต้องแสดงชื่อ “ศูนย์สอบ ศสอ หรือ HSM EXAM ชื่อใดชื่อหนึ่ง” ก่อนการชำระค่าธรรมเนียมผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ชื่อผู้ให้บริการ ต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่กล่าวไปแล้ว REF 1 ต้องตรงกับเลขที่ของผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ และ REF 2 ต้องตรงกับวิชาที่ท่านสมัครสอบ
4. ส่งเอกสารสมัครสอบมาตรฐานฯ
ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • แบบตรวจสอบเอกสารพร้อมลงนาม จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย
 • กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครตามจำนวนวิชาที่สมัครสอบ (ติดรูปถ่ายที่ใบสมัครทุกใบ)
  กรณีส่งเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แนบใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 ใบ เท่านั้น
 • สำเนาเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาสมบูรณ์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ” พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) สำหรับหลักฐานการฝึกอบรมส่งตามวิชาที่สมัครสอบ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)


** การส่งเอกสารสมัครสอบมาตรฐานฯ มี 2 ช่องทาง ทั้งนี้ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งในการส่งเอกสารเท่านั้น **

4.1 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่ง
ระบุหน้าซองเอกสารว่า “เอกสารสมัครสอบ”
ส่งถึง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิจัยจุฬาฯ ชั้น 8 ซอยจุฬาฯ 12 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
4.2 ส่งเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
การส่งเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เลือกหัวข้อ “ลงทะเบียน -> ส่งเอกสาร->กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด (คศ/เดือน/วัน ในกรณีที่เดือนและวันเป็นเลขหลักหน่วยให้เติม 0 ด้านหน้า) -> เข้าสู่ระบบ”
ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ต้องทำการติดรูปในใบสมัครและรวมเอกสารที่ใช้ทั้งหมดให้อยู่ในรูปของไฟล์ pdf เพียงไฟล์เดียว และขนาดของไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 10 MB
การอัพโหลดไฟล์สามารถทำได้เพียงท่านละ 1 ครั้ง เท่านั้น หลังจากบันทึกไฟล์แล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้
5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ สถานที่และเลขที่นั่งสอบมาตรฐานฯ ตามวันที่กำหนด ที่เว็บไซต์ www.ehwm-exam.com
6. ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ ที่เว็บไซต์ www.ehwm-exam.com หลังจากนั้นผู้ที่สอบผ่านสามารถขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ได้ที่ http://nsers.diw.go.th/diw/ ตามวันที่กำหนด
หมายเหตุ

 • ผลการตัดสินคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสอบมาตรฐานฯ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และศูนย์สอบมาตรฐานฯ ถือเป็นข้อยุติ
 • ข้าราชการกรมโรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
 • ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการสอบมาตรฐานฯ ต้องมีใบสำเร็จการศึกษาที่ระบุวันที่จบสมบูรณ์แล้วเท่านั้น และในกรณีที่ฝึกอบรม ต้องมีใบรับรองการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้มีการระบุวันที่จบ หรือในกรณีฝึกอบรม ยังไม่มีใบรับรอง ไม่สามารถสมัครสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้
 • หากส่งเอกสารสมัครสอบมาตรฐานฯ เลยวันและเวลาที่ศูนย์สอบมาตรฐานฯ กำหนด ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการสอบมาตรฐานฯ ในรอบนั้นๆ
 • กรณีผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ใช้เอกสารปลอมในการสมัครสอบมาตรฐานฯ ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ จะมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารตามกฎหมาย
 • ผลการพิจารณาการคืนค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ของศูนย์สอบมาตรฐานฯ ถือเป็นข้อยุติ
 • ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่สอบมาตรฐานฯ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโดยฉับพลัน ผลการพิจารณาของศูนย์สอบมาตรฐานฯ ถือเป็นข้อยุติ

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระเงิน

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.