Description

รายละเอียดการสมัครสอบ

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
โดยผู้สมัครสอบต้องชำระอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการสอบผู้ควบคุมฯ มลพิษน้ำ 800 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการสอบผู้ควบคุมฯ มลพิษอากาศ 800 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการสอบผู้ควบคุมฯ มลพิษกากฯ 800 บาท
 • ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ผู้สมัครต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมให้กับธนาคาร)


** หากสอบทั้ง 3 ประเภท ชำระค่าธรรมเนียม 2,400 บาท **

ขั้นตอนการสมัคร
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้มีสิทธ์สอบ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนี่ง ตามเงื่อนไขด้านล่างดังนี้

 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาสิ่งแวดล้อม
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาใดๆ ที่มีวิชาเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต (ตามที่กรมโรงงานฯ เห็นชอบ)
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาใดๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ จากหน่วยงานฝึกอบรมที่กรมโรงงานฯ รับรอง


หมายเหตุ: ผลการตัดสินคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบของกรมโรงงานฯ ถือเป็นข้อยุติ

สมัครสอบออนไลน์ ที่ www.ehwm-exam.com เลือก “ลงทะเบียน->สมัครสอบ” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและปริ้นท์ใบสมัครพร้อมติดรูป
ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ดาวน์โหลดใบ payment แล้วนำไปชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ส่งเอกสารการสมัครสอบ

 • ใบสมัครสอบฉบับจริงพร้อม ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หากสมัครมากกว่า 1 ประเภทต้องสำเนาใบสมัครมาให้เท่าจำนวนประเภทที่สมัคร (ไม่ต้องติดรูปถ่ายในใบสำเนา)
 • สำเนาประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมมลพิษประเภทเดียวกับที่สมัครสอบ (ในกรณีที่ผ่านการอบรมฯ)
 • สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันจบการศึกษา
 • สำเนาเอกสารการชำระเงินจากธนาคาร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบทะเบียนสมรส (หากมีการเปลี่ยนนามสกุล), สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล เป็นต้น


หมายเหตุ: กรณีสมัครมากกว่า 1 ประเภท หลักฐานการสมัครข้อ 3-6 ส่งเพียง 1 ชุดเท่านั้นระบุหน้าซองว่า “เอกสารสมัครสอบ”
ส่งถึง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิจัยจุฬาฯ ชั้น 8 ซ.จุฬาฯ 12 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดูวันประทับตราไปรษณีย์รับสมัครสอบวันสุดท้าย เป็นวันสุดท้ายของการรับเอกสาร

ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ตามวันที่กำหนด ได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.ehwm-exam.com
ทำการสอบ ตามสถานที่และเวลาที่กำหนด กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน ดินสอ 2B ยางลบ และเครื่องคิดเลข (ที่ไม่มีการบันทึกสูตร) มาในวันสอบ
ประกาศผลสอบและขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประกาศผลสอบตามวันที่กำหนด ได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.ehwm-exam.com และผู้สอบผ่านสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ http://nsers.diw.go.th/diw/

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระเงิน

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.