Registration

ลงทะเบียนสมัครสอบ

เนื่องจากการจัดสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2565 ดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ขอเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 (Certificate of Covid-19 Vaccination) อย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้สมัครมาตรฐานฯ ต้องส่งมาพร้อมกับเอกสารอื่นๆ กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนน้อยกว่า 2 เข็ม ต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test (ATK) ที่ออกโดยสถานพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงในวันสอบมาตรฐานฯ มาแสดงในวันสอบมาตรฐานฯ

หากในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ อยู่ภายใต้สถานการณ์การยกระดับเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ภายในประเทศ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ อาจจะกำหนดให้ผู้เข้าสอบมาตรฐานฯ ทุกท่านต้องนำหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test (ATK) ที่ออกโดยสถานพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงในวันสอบมาตรฐานฯ มาแสดงในวันสอบมาตรฐานฯ ทั้งนี้ศูนย์สอบมาตรฐานฯ จะประกาศแจ้งอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ที่ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ต้องนำมาแสดงในวันสอบมาตรฐานฯ ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ (อยู่ภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด)

ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง หากไม่มีข้อมูลในช่องนั้นๆ ให้ใส่เครื่องหมาย “-” มิเช่นนั้นระบบจะไม่สามารถบันทึกข้อมูล
ประเภทการสอบที่ต้องการสมัคร (เลือกได้มากกว่า 1 ประเภท)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก


ประวัติทางการศึกษา

คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร
(ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง) ดังนี้
สำเร็จการศึกษา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มีวิชาเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ให้รายละเอียดเฉพาะการอบรมที่ตรงกับรายวิชาที่สมัครสอบเท่านั้น”

รายละเอียดการออกใบเสร็จ
ส่วนตัว
หน่วยงาน
ที่อยู่ใบเสร็จ

ที่อยู่ในการส่งใบประกาศนียบัตร
ส่งตามที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ส่งตามที่อยู่ใบเสร็จ
ส่งที่อยู่อื่นโปรดระบุที่อยู่ในช่องด้านล่าง

รายละเอียดบัญชีธนาคาร
รายละเอียดบัญชีธนาคาร (เนื่องจากการจัดสอบผู้ควบคุมดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบได้ ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ) ขออนุญาตเก็บข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้สมัคร
คำชี้แจง บัญชีที่ให้ข้อมูล ต้องเป็นบัญชีชื่อผู้สมัครเท่านั้น หรือในกรณีบริษัทต้องเป็นบัญชีเดียวกับบัญชีที่ออกใบเสร็จ
ข้อมูลในส่วนของบัญชีจะไม่ปรากฏในใบสมัคร
ข้าพเจ้ารับทราบ และจะปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศศูนย์สอบมาตรฐานฯ และจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศศูนย์สอบมาตรฐานฯ อย่างเคร่งครัด และขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกเป็นความจริงทุกประการ

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.