ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ประเด็นถาม-ตอบที่พบบ่อย
 

ผู้สมัครมีวุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีหน่วยกิตด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต มีสิทธ์สอบหรือไม่?

มีสิทธ์สอบ เพราะมีวุฒิ วท.บ และมีหน่วยกิตด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า 18 หน่วยกิต

 

ผู้สมัครกำลังจบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ ที่มีหน่วยกิตทางด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า 18 หน่วยกิต และมีใบรับรองเอกสารจบการศึกษาจากสถาบัน ผู้สมัครมีสิทธ์สอบหรือไม่

มีสิทธ์สอบ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

 

ทางศูนย์ฯ มีการเปิดอบรมหรือติวก่อนสอบในหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัด หรือไม่?

ไม่มีค่ะ

1, 2,

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com