News

ตรวจสอบข้อมูล พิมพ์เอกสารการสมัคร และการแก้ไขข้อมูล

 เนื่องด้วยเมื่อผู้สมัครทำการสมัครและบันทึกข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ จึงรบกวนให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการบันทึกข้อมูล และทำการพิมพ์เอกสารการสมัครสอบให้เรียบร้อยหลังจากการบันทึกข้อมูล

  อย่างไรก็ตาม หากผู้สมัครสอบไม่ได้ดำเนินการพิมพ์เอกสารหลังจากบันทึกเอกสาร หรือมีการกรอกข้อมูลผิด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทางอีเมล hsm.exam@gmail.com และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขข้อมูล และ/หรือส่งเอกสารให้ทางอีเมลที่ท่านระบุคำขอมา

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.