News

เลื่อนการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 3 ปี 2564

 เลื่อนการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เเละเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารเเละของเสียอันตราย ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564 มีมติให้เลื่อนการสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 โดยมีกำหนดการสอบใหม่พร้อมกับการสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ดังตาราง ซึ่งมติการเลื่อนจัดสอบครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศ เลื่อนการจัดสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 click

ทางศูนย์สอบฯ ต้องขออภัยผู้ที่มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 เป็นอย่างสูง ที่ไม่สามารถจัดสอบตามกำหนดการเดิมได้ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ได้มีมาตรการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าสอบ ดังนี้

  • ดำเนินการย้ายรอบสอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ไปครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 โดยการเลื่อนสอบนี้เป็นแบบอัตโนมัติ หากผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 สะดวกในวันเเละเวลาดังกล่าวไม่ต้องทำติดต่อกลับมายังศูนย์สอบมาตรฐานฯ
  • กรณีผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ไม่สะดวกในวันเเละเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบมาตรฐานฯ ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
  • สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ที่ได้ติดต่อศูนย์สอบมาตรฐานฯ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ จะดำเนินการตามที่รับเรื่องไว้แล้ว


การดำเนินการ ครั้งที่ 3/2564 ครั้งที่ 4/2564
- สมัครสอบ
- ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร
- ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
1 - 30 กรกฎาคม 2564
(ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
25 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ แผนผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ  25 พฤศจิกายน 2564 25 พฤศจิกายน 2564
วันสอบ    
- ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
- ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
5 ธันวาคม 2564
12 ธันวาคม 2564
19 ธันวาคม 2564
5 ธันวาคม 2564
12 ธันวาคม 2564
19 ธันวาคม 2564
ประกาศผลสอบ 30 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564


ติดต่อสอบถาม 065-478-5107, 065-539-3016 หรือ hsm.exam@gmail.com ในวันและเวลาราชการ

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.