News

ปฏิทินการจัดสอบครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

การสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ รอบที่ 3 และ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ดำเนินการโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การดำเนินการ ครั้งที่ 3/2564 ครั้งที่ 4/2564
สมัครสอบ    
- ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร - ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 1 - 29 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแผนผังที่นั่งสอบ 20 สิงหาคม 2564 18 พฤศจิกายน 2564
วันสอบ    
- ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
- ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
29 สิงหาคม 2564
5 กันยายน 2564
12 กันยายน 2564
28 พฤศจิกายน 2564
5 ธันวาคม 2564
12 ธันวาคม 2564
ประกาศผลสอบ 30 กันยายน 2564 30 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่ข้างต้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

รายละเอียด ปฏิทินการจัดสอบครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิแก่ผู้สมัครเอง โปรดทำความเข้าใจขั้นตอนการสมัครสอบอย่างละเอียด และนอกจากนี้ทางศูนย์สอบฯ ได้เพิ่มเติมช่องทางการรับเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มเติมช่องทางการจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Mobile Banking ทั้งนี้ผู้สมัครโปรดอ่านวิธีการสมัครและขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมอย่างละเอียด (link)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hsm.exam@gmail.com  หรือ 065 478 5107, 065 539 3016 หรือ 02 218 3949 ในวันและเวลาราชการ

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระเงิน

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.