Covid-19

การจัดสอบช่วงโควิด-19

การจัดสอบมาตรฐานฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ขอเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 (Certificate of Covid-19 Vaccination) อย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้สมัครมาตรฐานฯ ต้องส่งมาพร้อมกับเอกสารอื่นๆ กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนน้อยกว่า 2 เข็ม ต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test (ATK) ที่ออกโดยสถานพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงในวันสอบมาตรฐานฯ มาแสดงในวันสอบมาตรฐานฯ

หากในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ อยู่ภายใต้สถานการณ์การยกระดับเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ภายในประเทศ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ อาจจะกำหนดให้ผู้เข้าสอบมาตรฐานฯ ทุกท่านต้องนำหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test (ATK) ที่ออกโดยสถานพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงในวันสอบมาตรฐานฯ มาแสดงในวันสอบมาตรฐานฯ ทั้งนี้ศูนย์สอบมาตรฐานฯ จะประกาศแจ้งอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ที่ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ต้องนำมาแสดงในวันสอบมาตรฐานฯ ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ (อยู่ภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด)

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.