Exam News

ข่าวการจัดสอบ

รายชื่อผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์เลื่อนสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

10 ม.ค. 2565

ติดต่อสอบถาม hsm.exam@gmail.com หรือ 065 478 5107, 065 539 3016 หรือ 02 218 3949 ในวันและเวลาราชการ

ปฏิทินการจัดสอบครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

5 ม.ค. 2565

ติดต่อสอบถาม 065 478 5107, 065 539 3016 หรือ 02 218 3949 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564

27 ธ.ค. 2564

ติดต่อสอบถาม hsm.exam@gmail.com หรือ 065 478 5107, 065 539 3016 หรือ 02 218 3949 ในวันและเวลาราชการ

ปฏิทินการจัดสอบครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

4 ต.ค. 2564

ปฏิทินการจัดสอบครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ติดต่อสอบถาม 065 478 5107, 065 539 3016 หรือ 02 218 3949 ในวันและเวลาราชการ

คำชี้แจงการเข้าห้องสอบ: แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

3 ก.ย. 2562

โปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

ติดต่อเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศูนย์สอบผู้ควบคุม) อาคารวิจัยจุฬาฯ ชั้น 8 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์
065 478 5107, 065 539 3016
02 218 3949, 02 218 3838

ติดต่อในวันและเวลาราชการ

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.