Exam News

ข่าวการจัดสอบ

ชี้แจงเกี่ยวกับผู้สมัครสอบที่เลื่อนสอบจากครั้งที่ 1 ปี 2563

1 มิ.ย. 2564

ติดต่อสอบถาม 065-478-5107 หรือ 065-539-3016 ในวันและเวลาราชการ

ปฏิทินการจัดสอบครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

16 มิ.ย. 2564

ติดต่อสอบถาม 065-478-5107 หรือ 065-539-3016 ในวันและเวลาราชการ

คำชี้แจงการเข้าห้องสอบ: แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

3 ก.ย. 2562

โปรดแต่งก่ายให้สุภาพเรียบร้อย

ตรวจสอบข้อมูล พิมพ์เอกสารการสมัคร และการแก้ไขข้อมูล

9 ก.ค. 2562

รบกวนผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อยก่อนการบันทึกข้อมูล

ตำราระบบบำบัดมลพิษ

31 พ.ค. 2564

รายละเอียดสถานที่จำหน่ายตำราระบบบำบัดมลพิษ

เครื่องคิดเลขที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

31 พ.ค. 2564

กรุณาเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วยตนเอง

ติดต่อเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศูนย์สอบผู้ควบคุม) อาคารวิจัยจุฬาฯ ชั้น 8 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์
065 4785107,065 5393019
02-218-3949,02-218-3838

ติดต่อในวันและเวลาราชการ

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระเงิน

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.