ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระเงิน

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.

คำชี้แจง ใบสมัครสอบและเอกสารการชำระเงิน

  • ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารชำระค่าธรรมเนียมตามช่องทางที่สะดวก เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น
  • ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 2/2565 สามารถดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม และส่งเอกสารสมัครสอบมาตรฐานฯ ได้ระหว่างวันที่ 4 -29 เมษายน 2565 เท่านั้น หากการดำเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งข้างต้นเกินระยะเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ รอบนั้นๆ และจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบได้
  • การชำระค่าธรรมเนียมมี 2 ช่องทาง ได้แก่ ชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยเอกสารที่ต้องดาวน์โหลด “เอกสารชำระเงิน” และ ชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบมือถือโดยเอกสารที่ต้องดาวน์โหลด “เอกสารชำระเงินผ่านมือถือ” จากนั้นให้สแกนบาร์โคดหรือคิวอาร์โคดที่ปรากฏในเอกสาร ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่ท่านต้องการ เพื่อชำระค่าธรรมเนียม สำหรับธนาคารที่ระบบรองรับมีจำนวน 7 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพและธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้สมัครเลือกวิธีการจ่ายเงินแบบไหนให้ดาวน์โหลดเอกสารจ่ายเงินแบบนั้น เช่น ถ้าจ่ายเงินผ่าน Mobile Payment ให้ ดาวน์โหลดเอกสารชำระเงินผ่านมือถือ
  • การส่งเอกสารมี 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น งดการส่งเอกสารด้วยบริษัทขนส่งอื่นๆ และหากเอกสารถูกส่งคืนต้นทาง ผู้สมัครต้องดำเนินการส่งใหม่อีกครั้ง
  • ช่องทางการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ขั้นตอนการสมัครสอบมาตรฐานฯ และการชำระค่าธรรมเนียมอย่างละเอียด

Application

ใบสมัครสอบ

“การเปิดใบสมัครต้องใส่ ปีคศเกิดเดือนวัน (20211025) เพื่อใช้ในการเปิดไฟล์”

payment

เอกสารชำระเงิน

ไม่พบข้อมูล

 

Mobile Payment

เอกสารชำระเงินผ่านมือถือ

ไม่พบข้อมูล

Check List

ใบตรวจสอบเอกสาร

ใบตรวจสอบเอกสาร

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.