Rules

ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ

 • ห้องสอบเปิดเวลา 08.45 น. การสอบเริ่มเวลา 09.00 น. หากผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบหลังเวลา 10.00 น. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัว 13 หลักอย่างชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทางมาแสดงตัวตนในวันสอบ หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังที่กล่าวมาข้างต้นมาแสดงตัวตน ผู้เข้าสอบจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อยืด เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ หรือชุดกีฬา เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 • ผู้เข้าสอบต้องทำการตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบก่อนเข้าห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องนั่งสอบในที่ของท่านตามที่ศูนย์สอบมาตรฐานฯ กำหนดไว้เท่านั้น
 • ผู้เข้าสอบต้องเตรียมปากกาสีน้ำเงิน/ดำ ดินสอ 2B หรือ 2B ขึ้นไป ยางลบ เพื่อทำการสอบด้วยตนเอง
 • การเตรียมเครื่องคิดเลข
 • กรณีสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำและอากาศ
  ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้ โดยเครื่องคิดเลขที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ ต้องไม่ สามารถบันทึกโปรแกรมหรือตัวอักษร
  กรณีสอบผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
  ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์บันทึกภาพ นาฬิกาแบบดิจิทัลทุกชนิด รวมทั้งตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ และอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบขึ้นไปที่นั่งสอบโดยเด็ดขาด หากผู้เข้าสอบปฏิบัติตามส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความข้างต้น ผู้เข้าสอบจะมีความผิด และหมดสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี
 • ศูนย์สอบมาตรฐานฯ ไม่มีบริการรับฝากของระหว่างการสอบ หากในกรณีสิ่งของสูญหายทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ จะไม่รับผิดชอบ
 • ไม่อนุญาตให้พูดคุยหรือซักถามกันระหว่างผู้เข้าสอบ หากผู้เข้าสอบพบปัญหา มีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ ให้ยกมือแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อสอบ รวมทั้งนำข้อสอบ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้เข้าสอบปฏิบัติตามส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความข้างต้น ผู้เข้าสอบจะมีความผิด และหมดสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี
 • ไม่อนุญาตให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าห้องสอบ
 • เวลาสอบเริ่ม 9.00 น. และหมดเวลา 12.00 น. หากผู้เข้าสอบท่านใดมีความประสงค์จะออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ ผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้หลังจากเวลา 10.30 น.
 • ผู้เข้าสอบจะได้รับสัญญาณเตือนเรื่องเวลาในระหว่างการสอบจากเจ้าหน้าที่จำนวน 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อถึงเวลา 10.30 น. ครั้งที่สองเมื่อเหลือเวลาสอบ 30 นาที และครั้งสุดท้ายเมื่อเหลือเวลาสอบ 10 นาที
 • หลังจากเวลา 10.30 น. หากผู้เข้าสอบมีความประสงค์จะส่งกระดาษคำตอบและข้อสอบ ให้ปฏิบัติตามวิธีการส่งกระดาษคำตอบและข้อสอบที่เจ้าหน้าที่ประกาศในวันนั้นๆ
 • ในกรณีผู้เข้าสอบต้องการเข้าห้องน้ำระหว่างเวลาสอบ กรุณาคว่ำกระดาษคำตอบและยกมือเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่
 • หากพบเห็นผู้เข้าสอบส่อทุจริต ในทุกกรณี ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ จะทำการตัดสิทธิ์ในการสอบของท่านทันที และจะดำเนินการพิจารณาโทษตามความผิดที่กระทำ
 • ก่อนออกจากห้องสอบกรุณารับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสอบตามจุดที่เจ้าหน้าที่ประกาศ กรณีใบเสร็จรับเงินผิดพลาดเนื่องจากการกรอกข้อมูลของผู้เข้าสอบ ศูนย์สอบมาตรฐานฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าธรรมเนียมดำเนินการออกใบเสร็จใหม่ฉบับละ 50 บาท
 • กรณีผู้สมัครขาดสอบโดยไม่ติดต่อศูนย์สอบมาตรฐานฯ ภายในระยะเวลาที่ศูนย์สอบมาตรฐานฯ ได้ประกาศตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ จะถือว่า “การสอบไม่ผ่าน” ในครั้งนั้นๆ และจะไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าธรรมเนียม
 • กรณีผู้เข้าสอบใช้เอกสารปลอมในการสมัครสอบ ผู้เข้าสอบจะมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารตามกฎหมาย
 • เนื่องจากการจัดสอบมาตรฐานฯ ดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ กำหนดให้ผู้เข้าสอบมาตรฐานฯ ทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะสอบ