Qualification

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1. ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
2. ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขด้านล่าง ดังนี้

  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาสิ่งแวดล้อม
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาใดๆ ที่มีวิชาเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ ซึ่งวิชาที่สามารถนำมานับหน่วยกิตได้ต้องเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรมเท่านั้น
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาใดๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษจากหน่วยงานฝึกอบรมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง

กรณีผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนดทั้ง 2 ข้อ ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ อ้างอิง ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ. 2554
หมายเหตุ

  • ผลการตัดสินคุณสมบัติผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และศูนย์สอบมาตรฐานฯ ถือเป็นข้อยุติ
  • ข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
  • ผู้ที่สมัครสอบมาตรฐานฯ ต้องมีใบสำเร็จการศึกษาที่ระบุวันที่จบสมบรูณ์แล้วเท่านั้น และในกรณีที่ฝึกอบรม ต้องมีใบรับรองการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น หากใบสำเร็จการศึกษายังไม่ได้ระบุวันที่จบ หรือในกรณีฝึกอบรม ยังไม่มีใบรับรอง ไม่สามารถสมัครสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมได้