Login

เข้าสู่ระบบ

ปิดการรับส่งไฟล์

คำชี้แจง การส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ต้องทำการติดรูปในใบสมัครและรวมเอกสารที่ใช้ทั้งหมดให้อยู่ในรูปของไฟล์ pdf เพียงไฟล์เดียว และขนาดของไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 10 MB
  • การจัดทำเอกสารที่ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการถ่ายภาพแล้วแปลงเป็นไฟล์ pdf
  • การอัพโหลดไฟล์สามารถทำได้เพียงท่านละ 1 ครั้ง เท่านั้น หลังจากบันทึกไฟล์แล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้
  • ขั้นตอนการสมัครสอบมาตรฐานฯ และการชำระค่าธรรมเนียมอย่างละเอียด

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.