Q-A

ประเด็นถาม-ตอบที่พบบ่อย

ผู้สมัครมีวุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีหน่วยกิตด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต มีสิทธ์สอบหรือไม่?

มีสิทธ์สอบ เพราะมีวุฒิ วท.บ และมีหน่วยกิตด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า 18 หน่วยกิต

ผู้สมัครกำลังจบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ ที่มีหน่วยกิตทางด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า 18 หน่วยกิต และมีใบรับรองเอกสารจบการศึกษาจากสถาบัน ผู้สมัครมีสิทธ์สอบหรือไม่

มีสิทธ์สอบ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

ทางศูนย์ฯ มีการเปิดอบรมหรือติวก่อนสอบในหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัด หรือไม่?

ไม่มีค่ะ

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.