News

ตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งประกาศนียบัตร ครั้งที่ 2 ปี 2567

ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ที่ดำเนินการโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) ได้ดำเนินการจัดส่งประกาศนียบัตรสำหรับผู้สอบมาตรฐานฯ ผ่าน ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์สอบมาตราฐานฯ ขอแจ้งเลขเพื่อติดตามสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร

การตรวจสอบสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร ---> Cilck 

สำหรับประกาศนียบัตรที่ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ออกให้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย หากผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนต้องการประกาศนียบัตรที่สามารถอ้างอิงได้ตามกฎหมาย ต้องดาวน์โหลดประกาศนียบัตรจากระบบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hsm.exam@gmail.com หรือ  061 602 5977 หรือ 02 218 3949 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น