News

ปฏิทินการจัดสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4

ปฏิทินการจัดสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4
การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประจำปี พ.ศ. 2566
ศูนย์สอบ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำเนินการครั้งที่ 3/2566ครั้งที่ 4/2566รายละเอียด/สถานที่
1. สมัครสอบ
  • -สมัครสอบมาตรฐานฯ
  • -ชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Mobile Banking หรือผ่านธนาคาร
  • -ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบมาตรฐานฯ
3 – 27 กรกฎาคม 25662 – 27 ตุลาคม 2566สมัครและดาวน์โหลดเอกสารชำระค่าธรรมเนียมได้ที่
www.ehwm-exam.com
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ 
    สถานที่สอบ และแผนผังที่นั่งสอบ
15 สิงหาคม 256610 พฤศจิกายน 2566ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ และแผนผังที่นั่งสอบ ผ่านทาง www.ehwm-exam.com
3. วันสอบมาตรฐานฯ   
  • ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
27 สิงหาคม 256619 พฤศจิกายน 2566จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
3 กันยายน 256626 พฤศจิกายน 2566
  • ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
10 กันยายน 25663 ธันวาคม 2566
4. ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ27 กันยายน 256622 ธันวาคม 2566ประกาศผลสอบทาง www.ehwm-exam.com

หมายเหตุ:

  1. ศูนย์สอบมาตรฐานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่ในปฏิทินนี้ ตามดุลยพินิจของศูนย์สอบมาตรฐานฯ
  2. กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่ ศูนย์สอบมาตรฐานฯ จะทำการแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ทราบล่วงหน้า
  3. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวิชาละ 1,000 บาท
  4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hsm.exam@gmail.com หรือ 02-218-3831, 065-478-5107