News

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ และการตรวจ ATK สำหรับการสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
++โปรดอ่านรายละเอียดมาตรการก่อนเข้าห้องสอบโดยละเอียด++


สอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
วันอาทิตย์ที่ 29  พฤษภาคม 2565 สถานที่สอบอาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งการสอบเป็น 2 รอบ ดังนี้ 


รอบเช้า 09.00-12.00 น.

  • เลขที่นั่งสอบ 001-160 สอบที่ห้อง 2001 ชั้น 20 
  • เลขที่นั่งสอบ 161-260 สอบที่ห้อง 801 ชั้น 8


รอบบ่าย 13.00-16.00 น.

  • เลขที่นั่งสอบ 261-399 สอบที่ห้อง 2001 ชั้น 20 
ตรวจสอบรายชื่อ และเลขที่นั่งสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ  --> click

สอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 สถานที่สอบห้อง 2001 ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 09.00 - 12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ และเลขที่นั่งสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ  --> click


สอบผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 สถานที่สอบอาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 09.00-12.00 น.
  • เลขที่นั่งสอบ 001-150 สอบที่ห้อง 2001 ชั้น 20 
  • เลขที่นั่งสอบ 151-246 สอบที่ห้อง 801 ชั้น 8
ตรวจสอบรายชื่อ และเลขที่นั่งสอบผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  --> click

มาตรการก่อนเข้าห้องสอบ
  • เนื่องจากการจัดสอบมาตรฐานฯ ดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ กำหนดให้ก่อนการเข้าสอบมาตรฐานฯ ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ทุกท่านต้องยื่นเอกสารแสดงหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนสอบ ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK (Antigen test kit) จากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ไม่รับหลักฐานที่เป็นการตรวจ ATK ด้วยตนเอง และหากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดงหรือผลการตรวจเป็นบวก (พบเชื้อ) ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
  • กรณีที่ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ผลการตรวจเป็นบวก (พบเชื้อ) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบมาตรฐานฯ โดยทันที
 

ผู้เข้าสอบโปรดเตรียมบัตรประชาชน, ดินสอ 2B, ยางลบ, ปากกา และเครื่องคิดเลขมาให้พร้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รายละเอียดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 --> click


ห้องสอบเปิดให้ผู้เข้าสอบเข้าเวลา 08.45 น. และอนุญาตให้ออกจากห้องสอบหลังจากเวลา 10.30 น.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนที่สถานที่สอบ และรายละเอียดการเดินทาง --> click

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อ 065-478-5107, 065-539-3016, 061-602-5977 หรือ hsm.exam@gmail.com ในเวลาราชการเท่านั้นยกเว้นกรณีเร่งด่วน จำเป็น เช่น ผู้สมัครติดโควิด หรือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.