News

รายชื่อผู้สามารถใช้สิทธิ์เลื่อนสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

  ประกาศ รายชื่อผู้สามารถใช้สิทธิ์เลื่อนสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565


ตามที่ ศูนย์สอบมาตรฐานฯ ที่ดำเนินการโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) ได้พิจารณาให้สิทธิ์เลื่อนสอบมาตรฐานฯ แก่ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ 4 ครั้ง ดังนี้
             1. ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน
             2. ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 จำนวน 14 ท่าน
             3. ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 จำนวน 15 ท่าน
             4. ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จำนวน 88 ท่าน
ขณะนี้ทางศสอ. อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 2 ปี 2565 ดังนั้น ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ที่มีรายชื่อดังประกาศสามารถแจ้งความจำนงเพื่อรับสิทธิ์ในการสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดประสงค์จะรับสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ในครั้งที่ 2 ปี 2565 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 และหากผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ท่านใดไม่สะดวกสอบมาตรฐานฯ ในครั้งที่ 2 ปี 2565  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 หากผู้มีสิทธิ์สอบท่านใด ไม่ติดต่อศูนย์สอบมาตรฐานฯ ภายในวันที่กำหนด ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ จะถือว่าสิทธิ์ดังกล่าวเป็นโมฆะทันที

ตรวจสอบ รายชื่อผู้สามารถใช้สิทธิ์เลื่อนสอบมาตรฐานฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hsm.exam@gmail.com หรือ 065 478 5107, 065 539 3016, 06 1602 5977 หรือ 02 218 3949 ในวันและเวลาราชการ

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.