News

ปฏิทินการจัดสอบครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

 การจัดสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ดำเนินการโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำเนินการ

ครั้งที่ 1/2565

ครั้งที่ 2/2565

สมัครสอบ

  • ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร
  • ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ

 

12 – 31 มกราคม 2565

 

4 - 29 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแผนผังที่นั่งสอบ

4 มีนาคม 2565

20 พฤษภาคม 2565 

วันสอบ

  • ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
  • ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
  • ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
    กากอุตสาหกรรม

 

13 มีนาคม 2565
20 มีนาคม 2565
27 มีนาคม 2565

 

29 พฤษภาคม 2565 
5 มิถุนายน 2565
12 มิถุนายน 2565

ประกาศผลสอบ

12 เมษายน 2565

24 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่ข้างต้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รายละเอียด ปฏิทินการจัดสอบครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิแก่ผู้สมัครเอง โปรดทำความเข้าใจขั้นตอนการสมัครสอบอย่างละเอียด และนอกจากนี้ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ได้เพิ่มเติมช่องทางการรับเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มเติมช่องทางการจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Mobile Banking ทั้งนี้ ผู้สมัครโปรดอ่านวิธีการสมัครและขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมอย่างละเอียด  Click

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hsm.exam@gmail.com  หรือ 065 478 5107, 065 539 3016 หรือ 02 218 3949 ในวันและเวลาราชการ

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.