News

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เเละสถานที่สอบ ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564


สอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 สอบที่ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยแบ่งการสอบเป็น 2 รอบ ดังนี้

  • สอบรอบเช้า 09.00 - 12.00 น. - เลขที่นั่งสอบ 1 - 200
  • สอบรอบบ่าย 13.00 - 16.00 น. - เลขที่นั่งสอบ 201 - 449

- ตรวจสอบรายชื่อ และเลขที่นั่งสอบ  --> click

สอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564  สอบที่ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ สอบเพียง 1 รอบ เวลา 09.00 - 12.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อ และเลขที่นั่งสอบ  --> click


สอบผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564  สอบที่ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ สอบเพียง 1 รอบ เวลา 09.00 - 12.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อ และเลขที่นั่งสอบ  --> click

ผู้เข้าสอบโปรดเตรียมบัตรประชาชน, ดินสอ 2B, ยางลบ, ปากกา และเครื่องคิดเลขมาให้พร้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รายละเอียดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 --> click


ห้องสอบเปิดให้ผู้เข้าสอบเข้าเวลา 08.30 น. และอนุญาตให้ออกจากห้องสอบเวลา 10.30 น.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนที่โรงแรมเอเชีย และรายละเอียดการเดินทาง --> click

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อ 065-478-5107, 065-539-3016 หรือ hsm.exam@gmail.com

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.