News

ปฏิทินการจัดสอบครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

การสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ รอบที่ 3 และ 4 ประจำปีพ.ศ. 2564
ดำเนินการโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำเนินการ

ครั้งที่ 3/2564

ครั้งที่ 4/2564

สมัครสอบ

  • ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร
  • ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ

 

1 – 30 กรกฎาคม 2564

 

25 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแผนผังที่นั่งสอบ

25 พฤศจิกายน 2564

25 พฤศจิกายน 2564

วันสอบ

  • ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
  • ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
  • ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
    กากอุตสาหกรรม

 

5 ธันวาคม 2564
12 ธันวาคม 2564
19 ธันวาคม 2564

 

5 ธันวาคม 2564
12 ธันวาคม 2564
19 ธันวาคม 2564

ประกาศผลสอบ

30 ธันวาคม 2564

30 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่ข้างต้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รายละเอียด ปฏิทินการจัดสอบครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิแก่ผู้สมัครเอง โปรดทำความเข้าใจขั้นตอนการสมัครสอบอย่างละเอียด และนอกจากนี้ทางศูนย์สอบฯ ได้เพิ่มเติมช่องทางการรับเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มเติมช่องทางการจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Mobile Banking ทั้งนี้ผู้สมัครโปรดอ่านวิธีการสมัครและขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมอย่างละเอียด (link)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hsm.exam@gmail.com  หรือ 065 478 5107, 065 539 3016 หรือ 02 218 3949 ในวันและเวลาราชการ

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.