Covid-19

การจัดสอบช่วงโควิด-19

การจัดสอบมาตรฐานฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ขอเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 (Certificate of Covid-19 Vaccination) อย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้สมัครมาตรฐานฯ ต้องส่งมาพร้อมกับเอกสารอื่นๆ กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนน้อยกว่า 2 เข็ม จะไม่สิทธิ์สอบ

หากในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ อยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-2019 เป็นวงกว้าง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ อาจจะกำหนดให้ผู้เข้าสอบมาตรฐานฯ ทุกท่านต้องนำหลักฐานผลการตรวจยืนยันว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test (ATK) ที่ออกโดยสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงในวันสอบมาตรฐานฯ มาแสดงในวันสอบมาตรฐานฯ ทั้งนี้ศูนย์สอบมาตรฐานฯ จะประกาศแจ้งอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบมาตรฐานฯ ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ รอบนั้นๆ (อยู่ภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด)

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.