ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 รายละเอียดการสมัครสอบ
 
ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ชำระค่าธรรมเนียมการจัดสอบโดย ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงิน


โดยผู้สมัครสอบต้องชำระอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการสอบผู้ควบคุมฯ มลพิษน้ำ 800 บาท
2) ค่าธรรมเนียมการสอบผู้ควบคุมฯ มลพิษอากาศ 800 บาท
3) ค่าธรรมเนียมการสอบผู้ควบคุมฯ มลพิษกากฯ 800 บาท
4) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ผู้สมัครต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมให้กับธนาคาร)

** หากสอบทั้ง 3 ประเภท ชำระค่าธรรมเนียม 2,400 บาท **

ขั้นตอนการสมัคร

1


ตรวจสอบคุณวุฒิผู้มีสิทธ์สอบ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนี่ง ตามเงื่อนไขด้านล่างดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาสิ่งแวดล้อม
 2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาใดๆ ที่มีวิชาเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต (ตามที่กรมโรงงานฯ เห็นชอบ)
 3. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาใดๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ จากหน่วยงานฝึกอบรมที่กรมโรงงานฯ รับรอง

  หมายเหตุ: ผลการตัดสินคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบของกรมโรงงานฯ ถือเป็นข้อยุติ
   

2


สมัครสอบออนไลน์ ที่ www.ehwm-exam.com เลือก “สมัครลงทะเบียนสอบ” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและปริ้นท์ใบสมัครพร้อมติดรูป


3


ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
ดาวน์โหลดใบ payment แล้วนำไปชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


4


ส่งเอกสารการสมัครสอบ

 1. ใบสมัครสอบฉบับจริงพร้อม ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หากสมัครมากกว่า 1 ประเภทต้องสำเนาใบสมัครมาให้เท่าจำนวนประเภทที่สมัคร (ไม่ต้องติดรูปถ่ายในใบสำเนา)
 2. สำเนาประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมมลพิษประเภทเดียวกับที่สมัครสอบ (ในกรณีที่ผ่านการอบรมฯ)
 3. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันจบการศึกษา
 4. สำเนาเอกสารการชำระเงินจากธนาคาร
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6. หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบทะเบียนสมรส (หากมีการเปลี่ยนนามสกุล), สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล เป็นต้น

  หมายเหตุ: กรณีสมัครมากกว่า 1 ประเภท หลักฐานการสมัครข้อ 3-6 ส่งเพียง 1 ชุดเท่านั้น
  ระบุหน้าซองว่า “เอกสารสมัครสอบ” ส่งถึง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิจัยจุฬาฯ ชั้น 8 ซ.จุฬาฯ 12 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดูวันประทับตราไปรษณีย์รับสมัครสอบวันสุดท้าย เป็นวันสุดท้ายของการรับเอกสาร


5


ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ
ตามวันที่กำหนด ได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.ehwm-exam.com


6


ทำการสอบ
ตามสถานที่และเวลาที่กำหนด กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน ดินสอ 2B ยางลบ และเครื่องคิดเลข (ที่ไม่มีการบันทึกสูตร) มาในวันสอบ


7


ประกาศผลสอบและขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ประกาศผลสอบตามวันที่กำหนด ได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.ehwm-exam.com และผู้สอบผ่านสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ http://nsers.diw.go.th/diw/

ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
 1. สอบภาคเช้า ประตูเปิด 08.30 น. เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น.
 2. ใช้บัตรประชาชนแสดงตนเท่านั้น ห้ามใช้บัตรอื่นแสดงตนในการเข้าห้องสอบ
 3. แต่งกายสุภาพ ห้ามใส่รองเท้าแตะ, ชุดกีฬา
 4. ตรวจสอบชื่อและที่นั่งสอบที่ด้านหน้าห้อง ก่อนเข้าห้องสอบ
 5. เตรียมปากกาสีน้ำเงิน/ดำ และดินสอที่มีความเข้มไม่ต่ำกว่า 2B เข้าห้องสอบ โดยใช้ปากกาเขียนชื่อและข้อมูลที่หัวกระดาษคำตอบ และใช้ดินสอแรเงาลงใน . ที่เลือก
 6. ห้ามเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ
 7. อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีฟังก์ชันเสริมทางเรขาคณิตเท่านั้นในการใช้ในห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข/เครื่องคำนวณที่สามารถบรรจุโปรแกรม หรือตัวอักษร เพื่อใช้ในการสื่อสารได้เข้าห้องสอบเด็ดขาด
 8. ศูนย์สอบฯ ไม่มีบริการรับฝากของระหว่างการสอบ ขอเตือนให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ศูนย์สอบฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการสูญหายจากการกระทำดังกล่าว
 9. ไม่อนุญาตให้จด บันทึก ข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับวิชาที่สอบเข้าไปในห้องสอบและ/หรือนำออกจากห้องสอบ
 10. ห้ามพูดคุย หรือซักถามระหว่างผู้เข้าสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าทุจริตในการสอบ
 11. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา 30 นาที
 12. ผู้เข้าสอบที่ประสงค์จะส่งกระดาษคำตอบก่อนหมดเวลาสอบ ให้ยกมือแจ้งผู้คุมสอบ เพื่อให้ผู้คุมสอบเก็บกระดาษคำตอบ ทั้งนี้ ห้ามผู้เข้าสอบลุกออกจากที่นั่งก่อนที่ผู้คุมสอบจะเก็บกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 13. ก่อนหมดเวลา 30 และ 10 นาที ผู้คุมสอบจะประกาศเวลาที่เหลือให้ผู้เข้าสอบทราบ
 14. ถ้าผู้คุมสอบพบการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ ของผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบจะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการไม่ดำเนินการตรวจคำตอบให้ผู้เข้าสอบรายนั้นๆ นอกจากนี้จะมีการตัดสิทธิ์ตามบทลงโทษที่กำหนด
 15. ผู้เข้าสอบสามารถรับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่หน้าห้องสอบภายหลังการสอบ
 16. กรณีผู้สมัครสอบขาดสอบ ถือว่าสอบไม่ผ่านในครั้งนั้น
 17. กรณีผู้เข้าสอบใช้เอกสารปลอมในการสมัครสอบ จะมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารตามกฎหมาย
 18. หากพบว่าผู้เข้าสอบจด บันทึก สูตรคำนวณหรือข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับรายวิชาที่สอบเข้าห้องสอบ จะถือว่าทุจริตในการสอบ และหมดสิทธิ์สอบเป็นระยะเวลา 3 ปี
 19. หากพบว่าผู้เข้าสอบเปิดโน้ต สูตร บันทึก, ข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับวิชาที่สอบ หรือรับโน้ต, สูตร, บันทึกข้อความใดๆ จากผู้เข้าสอบอื่นในห้องสอบ จะถือว่าทุจริตในการสอบ และหมดสิทธิ์สอบเป็นระยะเวลา 5 ปี
 20. ผู้ที่ไม่สามารถมาสอบได้ในวันและเวลาที่สอบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 7 วันก่อนสอบ
หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com